Jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa, mają przypisane do swojej działalności zadania własne. Gospodarka odpadami jest zadaniem własnym gmin. Zapoznaj się z naszym artykułem i dowiedz się ciekawych informacji o gospodarce odpadami.

Gospodarka odpadami – czym jest?

Gospodarka odpadami Bydgoszcz to proces, który polega na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. Gospodarka odpadami związana jest również z rekultywacją wysypisk śmieci.

Rekultywacja składowisk odpadów kujawsko-pomorskie

Zastanawiasz się, na czym polega rekultywacja wysypisk? Są to działania, które polegają na zabezpieczaniu bryły składowiska przed negatywnym wpływem odpadów na środowisko. Składowisko pokrywa się materiałami, które nie przepuszczają wody. Późniejsze działania polegają na pokrywaniu warstwy glebonośnej i obsiewaniem jej roślinami. Dodatkowo wykorzystuje się:

  • studnie – do badania odcieków,
  • kominy odgazowujące – do badania osiadania bryły.

Rekultywacja składowisk odpadów kujawsko-pomorskie– zlecone zadania przez jednostki samorządu terytorialnego

Jest wiele firm, które świadczą usługi z zakresu rekultywacji wysypisk śmieci. Gminy mogą zlecić takie zadanie firmom zewnętrznym. Niezbędne jest przeprowadzanie przetargu. Firmy zewnętrzne składają swoją ofertę i wybierana jest ta najlepsza.

Gospodarka odpadami Bydgoszcz

Gospodarka odpadami i kwalifikacja odpadów

W zależności od stopnia szkodliwości dla środowiska odpady różnie klasyfikuje się, uwzględniając takie czynniki jak:

  • łatwość zapłonu,
  • właściwości rakotwórcze,
  • zagrożenia dla wód i gleby,
  • zanieczyszczanie powietrza,
  • toksyczność.

Niezmiernie ważne jest to, aby dbać o środowisko. Rekultywacja wysypisk to nie jedyne rozwiązanie, jeśli chodzi o zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza. Sposobem na ograniczenie zanieczyszczania środowiska jest również recykling, modyfikacja technologii i urządzeń, a także wprowadzenie technologii bezodpadowych.